Funkcje dziennika elektronicznego Fryderyk

  • - Dziennik posiada daną opcję
  • - Dziennik nie posiada danej opcji
  • - Niektóre dzienniki posiadają taką opcję, lub ta opcja jest dodatkowo płatna

Najważniejsze funkcje dla szkoły artystycznej

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Akompaniamenty - możliwość zdefiniowania akompaniamentów na lekcjach z przedmiotu głównego.
Oceny punktowe - możliwość wprowadzenia ocen punktowych z przedmiotu głównego.
Lekcje dla zespołów muzycznych - dowolne definiowanie lekcji dla grup muzycznych.
Zajęcia dla chóru/orkiestry - dowolne definiowanie zajęć dla chóru/orkiestry.
Arkusz ocen ucznia - generowanie arkuszy ocen na podstawie danych wprowadzonych w systemie.
Drukowanie świadectw - poste i intuicyjne generowananie świadectw.
Konta kierowników sekcji - merytoryczna opieka i kontrola nad nauczycielami.
Elastyczne godziny i czas trwania zajęć.

Konfiguracja Dziennika

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Definiowanie przedmiotów uczonych w szkole
Ułatwiona nawigacja poprzez kolorowanie przedmiotów na planie
Organizacja przedmiotów w grupy (np. ogólnokształcące, muzyczne, indywidualne)
Definiowanie systemu oceniania obowiązującego w szkole
Święta państwowe
Inne dni wolne od zajęć lekcyjnych
Zarządzanie salami, w których odbywają się zajęcia
Organizacja sal lekcyjnych w grupy (np. grupowanie budynkami lub wprowadzanie pozaszkolnych lokalizacji, takich jak basen)

Użytkownicy

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Konta administratorów dziennika
Konta dyrektorów
Konta nauczycieli
Konta wychowawców
Konta kierowników sekcji
Konta pracowników sekretariatu/księgowości
Konta rodziców
Konta uczniów / Księga uczniów
Jeden login dla kilku ról (np. nauczyciel, który jest także rodzicem może łatwo przełączać się pomiędzy kontami, bez konieczności ponownego logowania)

Plan Zajęć

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Łatwe wprowadzanie planu zajęć – stwórz zajęcia raz i określ w jakich dniach mają się odbywać
Powtarzanie zajęć co 1, 2, 3 czy 4 tygodnie
Ustalanie dat od kiedy i do kiedy zajęcia mają się odbywać (np. zajęcia z akompaniamentu mogą rozpoczynać się w październiku, a nie wrześniu)
Ustalanie zastępstw
Zajęcia 45-minutowe
Zajęcia o dowolnej długości trwania (np. 15 minutowe zajęcia z akompaniamentu)
Zajęcia o dowolnych godzinach (np. 10:05 – 10:20, niezależnie od „lekcji”)
Zajęcia dla pojedynczej klasy
Zajęcia z połączonymi klasami (np. chór, orkiestra)
Zajęcia w grupach
Zajęcia indywidualne
Zajęcia z wieloma nauczycielami (np. akompaniament, zespół muzyczny, orkiestra)
Widok planu zajęć dla pojedynczego ucznia
Widok planu zajęć dla wybranej grupy
Widok planu zajęć dla wybranego nauczyciela
Widok planu zajęć dla dyrektora (widok dzienny, pokazujący jednocześnie wszystkie klasy)
Prezentacja zajęć indywidualnych (np. fortepian) na planie zajęć

Prowadzenie Zajęć

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Sylabus, opis zakresu przedmiotu w danym semestrze (świetne miejsce do wpisania np. repertuaru dla ucznia fortepianu lub po prostu zaplanowanego materiału w przypadku biologii czy matematyki)
Tematy oraz opisy zajęć
Komentarze do zajęć widoczne tylko dla nauczyciela (np. jakie było ostatnie zadanie domowe)
Sprawdzanie obecności
Prezentacja obecności na poprzednich zajęciach z przedmiotu
Prezentacja obecności na poprzednich zajęciach w danym dniu
Automatyczne raporty frekwencji (obecności, nieobecności, spóźnienia, usprawiedliwienia)
Wprowadzanie i przeglądanie ocen
Wprowadzanie „ocen” z poza obowiązującego systemu oceniania (np. plusy, uśmieszki)
Wprowadzanie „nieprzygotowania do zajęć”
Ustalanie opisów dla ocen (np. ocena z zeszytu, sprawdzian)
Ustalanie wag dla wprowadzanych ocen (np. ocena z zeszytu ma wagę 3, a ze sprawdzianu 10)
Automatycznie wyliczanie średniej ważonej

Komunikacja

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości do nauczycieli, uczniów, rodziców
Możliwość definiowania grup odbiorców wiadomości (np. „trójka klasowa IIIa”, „kierownicy sekcji”)
Potwierdzanie odczytania wiadomości (np. wychowawca widzi, czy rodzic przeczytał wysłaną do niego wiadomość)

Dostępność, zgodność i bezpieczeństwo

Funkcje Fryderyk Inne Dzienniki
Brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania
Korzystanie z dziennika na komputerze stacjonarnym/laptopie
Korzystanie z dziennika na tablecie
Korzystanie z dziennika na telefonie
Możliwość wydrukowania dziennika
Generowanie raportów do SIO
Zgodność z wymogami GIODO, MEN, CEA
Możliwość eksportu do XML/PDF (w celu podpisania elektronicznie i archiwizacji)
Logowanie wszystkich zmian wprowadzanych w dzienniku
Codzienna kopia bezpieczeństwa
  • - Dziennik posiada daną opcję
  • - Dziennik nie posiada danej opcji
  • - Niektóre dzienniki posiadają taką opcję, lub ta opcja jest dodatkowo płatna

NAUCZYCIELE, RODZICE I UCZNIOWIE UWIELBIAJĄ FRYDERYKA 

ADRES
Netro42 Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Króla Kazimierza 18
35-061 Rzeszów

KONTAKT

PLIKI DO POBRANIA